Vedtægter

SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 17. NOVEMBER 2020

 


 

VEDTÆGTER
for
HOLTE GRUNDEJERFORENING
Cvr nr. 38 31 40 1

1. Navn

Foreningens navn er HOLTE GRUNDEJERFORENING med hjemsted i Rudersdal Kommune. Området afgrænses mod syd af kommunegrænsen, mod vest Furesøen til nord for roklubben, mod nord Toftevej, Rudersdalsvej og Rude Skov, mod øst Rygårds jorder, Kirkeskoven, Søvej og ned gennem Geelskov.  Ejendomme, som er omfattet af Skovlydeklarationen har deres egen grund­ejerforening.
Foreningen dækker det på kortbilaget viste område.

2. Formål

Foreningens overordnede formål er:
at varetage medlemmernes interesser som grundejere, at sikre at ny bebyggelse og bevoksning indpasses i det eksisterende miljø, at lokalplaner løbende opdateres og efterleves og at dispensationer kun gives i velbegrundede undtagelsestilfælde, samt at der er sikre trafikale forhold.
Foreningens del-formålsparagraffer opdateres løbende, men fremgår altid i sin helhed på foreningens hjemmeside.

Foreningens bestyrelse kan koordinere anliggender af fælleskommunal interesse i forhold til Rudersdal Kommune gennem ”Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Rudersdal Kommune”.

3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person der er tinglyst ejer af fast ejendom, herunder ejerlejlighed og andelsbolig, inden for foreningens område.

Et medlem, der modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det ekskluderede medlem kan forlange eksklusionen forelagt til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende har taleret, men ikke stemmeret.

Et medlemskab følger matriklen, og overgår derfor til ny ejer hvis matriklen sælges.

Ønsker man at opsige sit medlemskab og udmelde sig af foreningen, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden udgangen af foreningens regnskabsperiode.

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Holte Grundejerforenings højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår inden for tidsrummet 1. oktober til 30. november. Generalforsamlingen holdes på et passende sted i Rudersdal Kommune, og så vidt muligt inden for foreningens område.

På generalforsamlingen forhandles følgende dagsorden:

         1.      Valg af dirigent

         2.      Formandens beretning for det forløbne foreningsår

         3.      Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

         4.      Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår

         5.      Forslag fra medlemmer og bestyrelsen

         6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

         7.      Valg af revisor(er) samt suppleant(er)

         8.      Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller anden skriftlig henvendelse til hvert medlem med et varsel på mindst 14 dage med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal på tilsvarende måde indkaldes af bestyrelsen uden unødigt ophold, når forlangende herom med skriftlig motivering fremsættes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller af mindst 25 foreningsmedlemmer.

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget afstemninger i henhold til vedtægtens stk. 7 og 8.

Forslag fra medlemmer til vedtagelse på generalforsamlingen, herunder forslag til valg af bestyrelsen og af suppleanter, revisorer samt revisorsuppleanter, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage forud for det pågældende års ordinære generalforsamling.

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det pågældende medlemsår – jfr. stk. 6 – har stemmeret med én stemme på generalforsamlingen.

5. Ledelsen

 Den daglige ledelse af Holte Grundejerforening forestås af Formanden, Næstformanden, Sekretæren samt Kassereren.

6. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af minimum 5 maksimum 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der alle skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert andet år afgår 3 henholdsvis 4 medlemmer i fast turnus. Genvalg kan finde sted.

Revisor og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne, der ligeledes skal være medlemmer af foreningen, indtræder såfremt der opstår vakance, for at opfylde minimums antal i bestyrelsen.

Regions- og kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke indtage poster i foreningens bestyrelse.

Efter valg af medlemmer til bestyrelsen, konstituerer denne sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. I øvrigt fordeler bestyrelsen opgaverne mellem sig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

På bestyrelsens møder afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. 2 bestyrelsesmedlemmer kan over for formanden fordre bestyrelsesmøde indkaldt.

Det er bestyrelsens pligt at udarbejde foreningens årsregnskab, forelægge det for foreningens revisorer samt efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men berettiget til at benytte lønnet assistance.

Holte Grundejerforening tegnes af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem i forening eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Hæftelsen for foreningens forpligtelser er begrænset til foreningens formue.

7. Kontingent

Medlemsåret følger regnskabsåret; fra 1. september – 31. august. Kontingentet opkræves årligt, sædvanligvis i forbindelse med indkaldelse til den ordinære generalforsamling, dvs. med gyldighed for det indeværende medlemsår. På generalforsamlingen fastsættes kontingentet for det følgende medlemsår.

Ved manglende betaling af kontingent er medlem i restance, og foreningen vil fremsende rykkere til medlemmet. Gebyret herfor, kr. 100,00, vil blive pålagt medlemmet at betale.

8. Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kan vedtages af en ordinær generalforsamling, når et forslag herom er optaget på dagsordenen, og ændringsforslaget har været tilsendt medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer – uanset disses antal – stemmer for forslaget.

9. Forenings ophævelse

Foreningens ophævelse kan ske ved vedtagelse på en hertil særligt indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt forslaget vedtages med den foreskrevne majoritet, men generalforsamlingen ikke i øvrigt er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny generalforsamling til afholdelse inden 3 måneder, på hvilken vedtagelse af forslaget da kan ske med det foreskrevne flertal, uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens ophævelse skal generalforsamlingen ved simpelt flertal bestemme om anvendelsen af foreningens formue, således at denne stilles til rådighed for varetagelsen af private grundejerinteresser indenfor grundejerforeningens område, eventuelt i Rudersdal Kommune som helhed.

– – – O O 0 O O – – –

Således vedtaget af Generalforsamlingen, tirsdag den 17. November 2020
Scroll to Top