Forfatternavn:Sekretaer

Rudersdal Varmeplan 2023-2035 – Kære Borgmester

Læs her Holte Grundejerforenings henvendelse til Rudersdal Kommune juni 2023 vedr. Rudersdal varmeplan 2023-2035:

Kære Borgmester Ann Sofie Orth,

Kommunens fjernvarmeplan blev offentliggjort før nytår for at løse såvel reduktionen af CO2, som den opståede energikrise. Holte Grundejerforening (HGF) har haft lejlighed til at gennemgå planen f.sv.a. vores område i Holte, og er på den ene side glade for, at nogle grundejere snarligt får mulighed for at tilslutte sig
fjernvarme, men må på den anden side også konstatere, at en del grundejere har modtaget brevet fra kommunen om, at man ikke forventes tilbudt fjernvarme inden 2028.

Desuden at områderne er perspektivområder, hvor mulighederne for fjernvarme skal afklares af de lokale forsyningsselskaber for perioden 2028 – 2035 og resultatet forventes først at foreligge 2028-29. Det fremgår således af det modtagne brev, at det jo ikke er sikkert, at man kan få fjernvarme i disse områder. Med andre ord lever
brevet ikke op til regeringens målsætning om, at grundejerne skal have klar besked.

Det er ikke fordi, HGF ikke har forståelse for, at Rudersdal Kommune med fjernvarmeleverandører ikke har været under et stort planlægningspres; men da kommunen er ansvarlig for varmeplanlægningen med udgangspunkt i den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse, henvender HGF sig derfor med konkrete forslag om reduktion af kommunens målsætning for CO2. HGF har bemærket, at Rudersdal Kommune kun har en målsætning om, at 71% kommer på fjernvarme i modsætning til Lyngby-Tårbæk Kommune, hvor målsætningen er 98%. Det er jo ligegodt en forskel i ambitionsniveau. Den forskel åbner mulighed for, at fjernvarmeplanlægningen ses i et større regionalt perspektiv end det snævre kommunale med de herværende forsyningsselskaber. HGF foreslår derfor, at de områder der ”måske, måske ikke” kan få fjernvarme også ses i sammenhæng med de områder, der i Lyngby-Tårbæks kommunes varmeplan støder op til Rudersdal kommunens (Holte) ”måske” områder. Det ville måske oveni købet forkorte planlægningshorisonten.

Lyngby-Tårbæk Kommune prioriterer også bevaringsværdige og
fredede bygninger, fordi det i den ældre bygningsmasse er svært at installere
bæredygtig fjernvarme. Derfor bliver CO2 effekten også større, hvis man
prioriterer den ældre bygningsmasse. Dem er der en del af i Dronninggårds-,
Malmmose-, Skovridergårds- og Vejlemose kvartererne, som støder direkte op til
Lyngby-Tårbæks Furesøkvarteret, Kollelev Mose (forventet fjernvarme 2026-2030.
Det er i øvrigt Vestkrafts vurdering, at områderne er samfundsøkonomisk
rentable og dermed vil kunne udbydes til fjernvarme) og Virum (forventet
fjernvarme 2023-2027). Da disse områder forventes færdige med udgangen af 2030
er det en oplagt mulighed, at disse områder i Holte, som er naboer til
Lyngby-Tårbæk, kunne få fjernvarme gennem Lyngby-Tårbæk kommune (Vestkraft)
tidligere end gennem Rudersdal Kommunes ”måske” planer, hvor usikkerhederne
herfor – af uforklarlige årsager – synes større og med et stort MÅSKE.

Helt konkret foreslår HGF for det første, at områderne i Rudersdals Fjernvarmeplan benævnt R4.1, R4.6, R4.7 og R4.5 planlægges i sammenhæng med Lyngby-Tårbæks varmeplansområder Furesøkvarteret, Kollelev Mose, som forventes færdiggjort 2026-30. For det andet at områderne omkring Skovridergårdsvej og Hjortholmsvej ses i sammenhæng mellem enten Kollelev Mose eller Virum.

I øvrigt tager Lyngby-Tårbæk også udgangspunkt i, at selv om nogle boligejere tvunget af omstændighederne må udskifte deres gasfyr, inden fjernvarmen er etableret, så vil de have mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet, når varmepumpen er udtjent. At der allerede skulle være mange varmepumper i et kvarter, er altså ikke en parameter, der udelukker etablering af et fjernvarmenet i Lyngby-Tårbæk.  HGF konstaterer også, at Lyngby-Tårbæk i regi af EU-projektet Smart Cities Accellerator arbejder for at udvikle energifællesskaber i form af lokale varmenet med vedvarende varmekilder bl.a. søvarme, jordvarme, åvarme og grundvandsvarme. Den tilgang til borger- og klima interesse er bemærkelsesværdig og kunne indgå i optimering af fjernvarmeprocessen i Rudersdal.

Det fremgår af Rudersdal Kommunes Fjernvarmeplan side 9, at den ikke er ansvarlig for den individuelle varmeforsyning. Det er HGF principielt enige i. Det er dog en holdningsmæssig forskel til Lyngby – Tårbæks ambitionsniveau om en 98% målsætning på fjernvarme. På baggrund af de orienteringer, der er givet fra Holte Fjernvarme mfl. er man efterladt med den opfattelse, at jo flere borgere der anskaffer varmepumper jo bedre, så forsvinder problemet jo af sig selv. Det forekommer, at der i de 2 kommuners fjernvarmeplaners ambitionsniveau er en forskellig tilgang til de borgernære interesser, som Borgmesterens opmærksomhed hermed henledes på. De mange medlemmer af HGF, som har modtaget Rudersdal kommunes ”måske” svar, ser frem til en snarlig afklaring, hvor HGF håber på, at vores stillede forslag kommer i betragtning.

På vegne af Holte Grundejerforening

Med venlig hilsen

Karsten Riis Andersen

formand

Rudersdal Varmeplan 2023-2035 – Kære Borgmester Read More »

Fjernvarme, Holte og Vestforbrænding

Læs her først Holte Grundejerforenings brev til Vestforbrænding, dateret 28. august 2023, med anmodning om, at Vestforbrænding udvider deres fjernvarmeplan for Virum-området til også at omfatte områder af Holte – og læs efterfølgende Vestforbrændings svar, dateret 15. september 2023:


Kære Direktør Steen N. Vedel

Holte Grundejerforening (HGF) havde 11. august 2023 møde med Borgmester Ann Sofie Orth, Udvalgs formænd Christoffer Buster Reinhardt og Court Møller samt direktør i Rudersdal Kommune Iben Koch m.fl. På mødet drøftedes bl.a. Rudersdals Kommunes Fjernvarmeplan til grundejerne. Det fremgår af planen, at en række områder i Holte ikke kunne forventes at få tilbudt fjernvarme inden 2028. På mødet enedes HGF med kommunen om, at HGF skulle rette henvendelse til Vestforbrænding med en anmodning om at undersøge mulighederne for, at Vestforbrændings fjernvarmeplan for Virum kunne udvides til også at omfatte de områder af Holte, der støder direkte op til Virum, og som ikke er omfattet af Rudersdal Kommunes Fjernvarmeplan inden 2028.

Områderne i Holte er perspektivområder, hvor mulighederne
for fjernvarme skal afklares og, at det jo ikke er sikkert, at man kan få
fjernvarme gennem NORFORS i disse områder. Derfor har HGF konkrete forslag til
udvidelse af Vestforbrændings forretningsområde med kommunens opbakning. Ud
over at indebære en væsentlig CO2 reduktion vil det måske også forbedre
økonomien og åbne mulighed for, at fjernvarmeplanlægningen ses i et større
regionalt perspektiv end det af Rudersdal Kommune fremlagte. Bygningsmassen i Dronninggårds-,
Malmmose-, Skovridergårds- og Vejlemose kvartererne, som støder direkte op til
Lyngby-Tårbæk Kommunes Furesøkvarteret, Kollelev Mose og Virum er meget lig
hinanden som villakvarterer. Her er det Vestforbrændings vurdering, at
områderne er samfundsøkonomisk rentable, og dermed vil kunne udbydes til
fjernvarme. Da disse områder forventes færdige med udgangen af 2030, er det en
oplagt mulighed, at naboområderne i Holte kunne få fjernvarme med
Vestforbrænding som leverandør tidligere end gennem Rudersdal Kommune
(NORFORS), hvor usikkerhederne herfor er større.

Helt konkret foreslår HGF for det første, at områderne i
Rudersdal Kommunes Fjernvarmeplan benævnt R4.1, R4.6, R4.7 og R4.5 planlægges i
sammenhæng med Lyngby-Tårbæks varmeplansområder Furesøkvarteret og Kollelev
Mose, som forventes færdiggjort 2026-30. For det andet at områderne omkring
Skovridergårdsvej og Hjortholmsvej ses i sammenhæng mellem enten Kollelev Mose
eller Virum.

Nogle boligejere kan i lighed med boligejerne i
Lyngby-Tårbæk Kommune være tvunget af omstændighederne til at udskifte deres
gasfyr, inden fjernvarmen er etableret, så vil de have mulighed for at
tilslutte sig fjernvarmenettet, når varmepumpen er udtjent. HGF konstaterer
også, at der arbejdes for at udvikle energifællesskaber i regi af EU-projektet
Smart Cities Accellerator i form af lokale varmenet med vedvarende varmekilder
bl.a. søvarme, jordvarme, åvarme og grundvandsvarme. De foreslåede områder for
Holte er rige på disse muligheder og kan derfor indgå i optimering af
fjernvarmeprocessen i såvel Holteområdet samt tilstødende områder for Virum.

Holte Grundejerforening vil derfor gerne høre om
Vestforbrænding kunne være interesseret i mulighederne for, at det skitserede
forslag medtages i Vestforbrændings planlægning for områderne i Virum. Selvsagt
er HGF til rådighed for yderligere oplysninger og håber på, at Vestforbrænding
i samarbejde med Rudersdal Kommune vil være i stand til at udarbejde godkendte
projektforslag for det foreslåede område og således bidrage til at give
grundejerne klar besked om mulighederne for fjernvarme inden udgangen af 2023
jf. Regeringens aftale med KL.

På vegne af Holte Grundejerforening

Med venlig hilsen

Karsten Riis Andersen

Formand


LÆS HER VESTFORBRÆNDINGS SVAR:

Sendt: 15. september 2023 08:19
Til: 
Emne: VS: Mulighed for at VESTFORBRÆNDIBG medtager områder af Holte i Fjernvarmeplanen

Kære Karsten Riis Andersen

Tak for din henvendelse.

Som du skriver kan det være oplagt forsyningsmæssigt at udvide Vestforbrændings varmenet ind i Rudersdal kommune i det omfang områderne ikke fornuftigt kan nås fra Holte Fjernvarme eller Norfors.

Vestforbrænding er ejet af 19. kommuner, der ikke omfatter Rudersdal kommune. Vestforbrænding kan investeres indenfor ejerkommunerne. Da Rudersdal kommune ikke er medejer af Vestforbrænding er der ikke mulighed for at Vestforbrænding kan etablere fjernvarme i din kommune. Der kan dog være den løsning at Norfors/Holte Fjernvarme køber varmen af Vestforbrænding på kommunegrænsen og investeringen i Rudersdal dermed ikke afholdes af Vestforbrænding.

Jeg vil foreslå at du henvender dig til Norfors for dialog om muligheden for fjernvarmeforsyning og Norfors undersøger mulighederne – herunder muligheden for samarbejdsmodellen med Vestforbrænding.

 


Med venlig hilsen

Per Wulff
Områdechef Grøn varmeforsyning
Grøn Varmeforsyning


Fjernvarme, Holte og Vestforbrænding Read More »

Scroll to Top